MEDIÁLÁS

MEDIÁLÁS

Mi a MEDIÁLÁS?
Vitás ügyek rendezése bírósági eljárás nélkül. A mediáció (közvetítés) a felek közötti tárgyalás, amely által egy semleges, pártatlan és titoktartásra kötelezett mediátor segítségével maguk a felek próbálják feloldani a konfliktust, és egy olyan egyezségre jutni, mely mindannyiuk számára el?nyös és kölcsönös megelégedésükre szolgál.
Mit tesz a mediátor?
A mediátor nem bíró, nincs döntési joga, a felek nem kötelesek aláírni az egyezséget, tőlük függ, ha egyetértenek vele, akkor aláírják. A mediátor nem vádol, nem dönt, nem ítélkezik, a mediátor segítségével maguk a felek egyeznek meg, az egyezség az övék, éppen ezért vannak döntő százalékban betartva. A mediátor a folyamatot biztosítja; teret és helyet biztosít a feleknek a kommunikációra, lehetőséget teremt arra, hogy a felek valóban meghallják egymást.
A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégít?.
A mediáció főbb elemei:

 • az egyezkedést segítő technikák alkalmazása,
 • a probléma megfogalmazása,
 • az álláspontok közelítése,
 • az egyezkedés folyamatának lépésekre bontása,
 • az empatikus kommunikáció fejlesztése,
 • alternatív megoldások keresése,
 • közös cél kialakítása,
 • a beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának megakadályozása.

A mediáció nem a „jogok és kötelességek”, hanem az „igények és érdekek” mentén működik. A hosszadalmas és elhúzódó egyezkedések kudarca gyakran abból fakad, hogy a felek nagyon könnyen megrekednek az ellenséges hadállásokban, és képtelenek kikeveredni a zsákutcából, mert belemerevednek a jogok és kötelességek múltjába.

Az alábbi esetekben a mediálás kimondottan hasznos:

 • A fennálló kapcsolatok fontosak.
 • A résztvevők a végeredményt illetően meg akarják tartani az irányítást.
 • Az időtényező lényeges elem.
 • Mind a két félnek szüksége van arra a lehetőségre, hogy kiengedje a gőzt.
 • A felek nem kommunikálnak egymással és felkészültek arra, hogy egy pártatlan harmadik fél segítsen a kommunikációban.
 • A feleknek sem készsége (tárgyalókészség), sem kedve (bizalomhiány) nincs a hatékony tárgyalásra külső segítség nélkül.
 • A résztvevők nem találnak megoldást a vitára, de igénylik annak elrendezését.
 • A vita rendezetlensége elfogadhatatlan a felek számára.
 • Az egyik fél személyes biztonsága sem függ a vita kimenetelétől

Mikor lehet egy konfliktust mediálni?
        A per előtt is (az elévülési idő felfüggesztődik) és akár a per közben is (ebben az esetben a pert felfüggesztik – legtöbb 3+6 hónapra, és a per-újrafelvételi kérés bélyegilleték-mentes).

Melyek a közvetítés(mediáció) előnyei a bírósági perrel szemben?

TITOKTARTÁS
Nem kell kiteregetni a szennyest, az eljárás diszkrét és bizalmas, a közvetítőt titoktartás terheli, amely a mediációs folyamatot követően is fennáll.
Általában gyorsabb
KÉNYELEM
A találkozások időpontjait közösen állapítják meg stb.
Általában pénztakarékosabb
A BÉLYEGILLETÉKET egyezség esetén VISSZAUTALJÁK!Létrejöhet  „win-win”  helyzet (nyer-nyer)
ÖNRENDELKEZÉS (plusz semleges és egyenlő esélyeket biztosít)
A mediációban a feleknek egyenlő jogaik vannak a folyamat során, valamint ők döntenek egyezségükről, nem a mediátor. A mediátor mindvégig semleges marad! A felek maguk határozzák meg a megoldandó problémákat, az érdekeket, megoldásokat, és azt a megoldást, amely számukra a legmegfelelőbb, amellyel együtt tudnak élni
 A konfliktus lényegét igyekszik feloldani
A mediáció a vita mögött meghúzódó kérdéseket is feltárja. A bíróság ítélet meghozatalára törekszik, miközben a konfliktus gyökerét érintetlenül hagyhatja, és tovább növelheti az érintett felek közötti feszültséget. Ezzel ellentétben a mediáció a vitás pontok mögé hatol és hozzásegíti a feleket a probléma teljesebb körű megoldásához

Milyen ügyekben lehet mediálni?

IGENNEM
Polgárjoga szigorúan személyes jogok (pl. névhez való jog) jogok, amelyekről a felek  a törvény értelmében nem rendelkezhetnek
Kereskedelmi jog 
Családjoga házastársak nézeteltérései a házasság folytatását illetően a szülői jogok gyakorlásaa gyerekek lakhelyének megválasztásaa szülők hozzájárulása a gyerekek ellátásáhozminden más nézeteltérés, amely a házastársak között a válásra és egyéb járulékos kérdésekre vonatkozóan , illetve olyan jogokra vonatkozóan jelenik meg, amelyről a törvény értelmében rendelkezhetnek 
Bűnügy – csak azok a bűncselekmények, amelyek esetén a törvény a magánindítvány visszavonása, vagy a felek kibékülése esetén megszünteti a bűnügyi felelősséget. (testi sértés, birtokháborítás stb) 
Fogyasztóvédelem
Ha a fogyasztó hibás termék vagy szolgáltatás vásárlása folytán keletkezett kárra, a szerződési feltételek vagy a jótállások be nem tartására, vagy a fogyasztók és a gazdasági szereplők közötti szerződésben önkényes előírások létezésére vagy egyéb jogok megszegésére hivatkozik.
 

MEDIÁCIÓ ÉS PERESKEDÉS

A mediálás előnyei a pereskedéshez képest

Pereskedés Mediálás
A nyilvánosság előtt zajlik a per.Bizalmassági szempontMindaz, ami a mediálás során elhangzik, zárt körben marad. A mediátor – akár az orvos vagy az ügyvéd – a felek összes üzleti titkát köteles megőrizni. A mediátort perbe tanúként megidéztetni nem lehet. Ha valamelyik fél mégis megtenné, a mediátor megtagadja a vallomástételt azokról a tényekről, amelyekről a mediálás során szerzett tudomást.
A bírósági eljárás a nyilvánosság előtt zajlik. A szomszédok, ismerősök is tudomást szerezhetnek róla.
A hosszan tartó per, ha a média tudósít róla, rossz színben tünteti fel a vállalatot a közvélemény előtt. A perről szóló híreknek csak a versenytársak örülnek, akik egyben igyekeznek kihasználni a perlekedő fél helyzetét, és piaci pozíciókat elhódítani tőle.
Teljes diszkrécióA mediálás a nyilvánosság teljes kizárásával történik, így a közvélemény és a versenytársak nem értesülnek sem a jogvitáról, sem annak kimeneteléről.
A bíróság állapítja meg a határidőket, csak nagyon ritkán véve figyelembe a felek vagy ügyvédeik elfoglaltságait. A kitűzött határnapon várakozni kell a folyóson, míg az adott ügy sorra kerül, akár az egész nap is rámehet erre.Komfort faktorA találkozások ideje közös megegyezéssel kerül megállapításra, normál körülmények között várakozni nem kell, kellemes környezetben lehet beszélgetni.
A bírósági eljárás hosszú évekig is elhúzódhat.IdőtényezőA mediálás körültekintő és szakszerű döntés-előkészítés után biztosítja a jogvita gyors egy-két hónapon belüli – lezárásának lehetőségét.
Sok tényező befolyásolja, és függ a per hosszától.KöltségtényezőSokkal kisebb lehet.
A bíróság elé kerülő jogvitát a keresetlevél kézbesítését követően már nem a peres felek, hanem a bíróság irányítja.A felek kontrolljaAz eljárás végig a jogvitában érintett felek ellenőrzése alatt marad, semmi olyasmi nem történik, amivel az összes érintett fél ne értene egyet.
A sok évig tartó pereskedés végén a legjobb esetben is csak az egyik fél hagyja el elégedetten a bíróság épületét, gyakoribb azonban, hogy az esetek túlnyomó részében mindkét fél elégedetlen a bíróság ítéletével.(Nyer-Veszít vagy Veszít-Veszít esetek)
Abraham Lincoln idézet: „Kerüld a pereskedést. Törekedj a kompromisszumra a szomszédokkal, amikor csak lehetséges. Mutass rá, hogy ha papíron nyer is, ténylegesen vesztes, költségekben, időben és kiadásokban. Az ügyvédnek, mint békéltető félnek nagyobb lehetőségei vannak a jó ügy megteremtéséhez.”
ElégedettségEgyezség nem jöhet létre a résztvevők egyetértése nélkül. Ez garantálja, hogy a mediálás eredményeként létrejövő egyezség a jogvita minden résztvevőjének sikert és elégedettséget nyújt. (Nyer-nyer esetek)
A per több éves időtartama miatt nagy a bizonytalansági faktor.Bizonytalansági tényezőA mediálás gyorsasága következtében rövid idő alatt pénzügyileg tiszta helyzet keletkezik mindkét fél számára.
A másik fél kérésére a bíróság zárolhat egyes pénzeszközöket vagy javakat.Pénzeszközök lekötéseMinthogy a mediálás legfeljebb néhány hónapot vesz igénybe, az eljárás nem köti le egyik fél pénzeszközeit sem.
A sok évig tartó pereskedés, és a vele együtt járó harc nyomán a peres felek közt az esetek túlnyomó többségében visszafordíthatatlanul megromlik a viszony, az üzleti kapcsolatok a per után általában nem folytathatók.Per vagy üzletA mediálás gyors, a két fél egymással kölcsönös empátiájára is alapozott egyezséget eredményez, és ez megteremti az alapjait annak, hogy a két cég közt fennmaradjon a jó viszony.